Strukturované učení

TEACCH program (Treatment and Education of Autistic and Communication Handicapped Children - péče a vzdělávání dětí s autismem a dětí s problémy v komunikaci /volně přeloženo/) je modelovým programem péče o lidi s autismem v každém věku. Zahrnuje mimo jiné i speciální výchovně vzdělávací program, který vychází z potřeb těchto lidí a specifik autistické poruchy. V České republice využíváme metodiku tohoto programu a mluvíme o tzv. strukturovaném učení.

Strukturované učení je strategie, která byla vyvinuta speciálně pro vzdělávání dětí s autismem. V podstatě je to metodika výchovy a vzdělávání. Tento systém napomáhá dětem porozumět tomu, co se od nich očekává. Učení je navrženo tak, aby minimalizovalo problémy s chováním tím, že vytvoří prostředí, které je pro děti srozumitelné a v němž jsou úspěšné. Dítě musí mít jasnou představu o množství práce a o jejím ukončení, jinak je pro něj tato práce únavná a tíživá. Strukturované učení klade důraz na využití individuálních schopností, nácvik samostatnosti a sebeobsluhy, využívá metod alternativní komunikace a vyzdvihuje nutnost spolupráce s rodinou. Tento princip vzdělávání je uplatňován především ve třídách pro děti s poruchou autistického spektra, ale svůj význam má také při vzdělávání dětí a žáků s mentálním postižením či s poruchou komunikace. 

Jedná se o proces učení, který se opírá o principy kognitivně-behaviorální terapie vhodný též pro děti s hyperaktivitou, komunikačními obtížemi a těžším typem mentální retardace

Strukturované učení slouží k:

 • nácviku samostatnosti a sebeobsluhy
 • nácviku funkční komunikace
 • nácviku sociálních dovedností
 • nácviku pracovního chování

Principy strukturovaného učení

systém je nastaven zleva doprava nebo shora – dolů

1)Individualizace

 • systém strukturovaného učení je přizpůsoben specifikům daného jednotlivce

2)Strukturalizace

 • znamená rozčlenění činností na jednotlivé operace (kroky), které se s dítětem postupně nacvičují a vedou k osvojení celé činnosti (samostatné oblékání)
 • odpovídá na otázky kdy, kde, co , jak, jak dlouho, proč?
a)struktura prostoru slouží
 • k vymezení prostoru pro činnost (mytí rukou – obrázek koupelny, jídlo- obrázek kuchyně)
 • k vymezení prostoru pro práci a učení a jeho struktura
 • pracovní místo dělíme na tři části – na levé straně se nachází úkoly ke splnění, uprostřed plněné úkoly a napravo splněné úkoly
b)struktura času
 • denní režim - odpovídá na otázku „co budu dělat a kdy to budu dělat“
 • používáme lištu ve svislé poloze s fotografií dítěte a obrázky pro jednotlivé činnosti (práce, učení), dole se nachází košíček, kam dítě odkládá karty
c)struktura činnosti
 • odpovídá na otázku „jak dlouho“
 • doba je dána počtem úloh nebo kroků, které musí dítě splnit (přemístit úkoly zleva doprava)
 • jako pomůcky můžeme použít přesýpací hodiny, budík, kuchyňskou vteřinovku

3)Vizualizace

 • jako pomůcky nám slouží předměty, fotografie, obrázky, piktogramy, nápisy
 • procesuální schémata pomáhají k nácviku sebeobsluhy např. čištění zubů (činnost rozdělíme do jednotlivých po sobě jdoucích kroků, které znázorníme obrázky nebo piktogramy, po splnění jednotlivého kroků odkládá dítě symbol do obálky, takto postupujeme, dokud si dítě činnost neosvojí)

Některé obrázky a piktogramy můžete zdarma stáhnout také na www.usevisualstrategies.com nebo www.dotolearn.com.

Boardmaker je program s ovládáním v angličtině, ve kterém si můžete vytisknout piktogramy s českými popisky - obsahuje přibližně 4000 symbolů

www.alternativnikomunikace.cz

Na stránkách výrobce tohoto programu www.mayer-johnson.com, si můžete zdarma stáhnout třicetidenní testovací verzi. Kliknete nahoře na modré Downloads, pak na druhý řádek Demos and Trials, pak na šipku vpravo od *Boardmaker v6 Software Family Windows.Otevře se formulář, který je nutné vyplnit, uvedete své jméno, mailovou adresu atd. a jakmile vyplníte, odešlete, tak můžete stahovat. Po nainstalování na počítač funguje SW přesně 30 dní.

Altík je český program od firmy Petit s.r.o. Obsahuje přibližně 2000 obrázků a stojí 3900,- pro instituce a 1950,- pro rodiny. Na stránkách www.petit-os.cz si o programu přečtete další informace a můžete ho i objednat.

Motivace

 1. materiální odměna (sladkosti)
 2. žetonová odměna (dítě sbírá žetony a po určitém počtu dostane odměnu)
 3. sociální odměna (úsměv, pochvala)

odměňovat můžeme ihned po vykonané práci nebo sérii splněných úkolů

cíle žetonového odměňování:
 • a) oddalování odměny
 • b) uvědomování si času
 • c) zvyšování počtu úkolů
 • d) rozšiřování okruhu odměn
 • e) posilování samostatnosti a důvěry

Metody

- vedou k relativně trvalé změně chování, která vyplývá z nácviku

 1. přiměřenosti
 2. postupných kroků
 3. zpevňování
 4. modelování
 5. nápovědy a vedení
 6. vytváření pravidel
 7. instrukce
 8. vysvětlování
 9. demonstrace
 10. povzbuzování
 11. ignorace